REKLAMA
REKLAMA

Leczenie szpitalne: Programy lekowe i chemioterapia w dobie pandemii koronawirusa

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) wydał komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz chemioterapia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wynaczynienia są problemem, który dotyka pacjentów przyjmujących chemioterapię dożylna

NFZ informuje, że w okresie trwania pandemii koronawirusa dostosowano do panujących warunków realizację leczenia szpitalnego na terenie kraju. Dopuszcza się realizację i rozliczanie świadczeń w umowach w rodzaju Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz chemioterapia w następujący sposób:

  1. Dopuszczono wydawanie leków pacjentom na okres 6-miesięcznej terapii, na podstawie indywidualnej oceny lekarza prowadzącego leczenie.

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił parametry w systemie informatycznym, umożliwiające rejestracje wydań leków na ten okres.

  1. Na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, wyrażonej w komunikacie z dnia 13 marca 2020 roku, możliwe jest:
  • dostarczenie leków przez szpital bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego;
  • wydanie leku pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej.

W powyższej sytuacji świadczeniodawca sprawozdaje w systemie informatycznym wydanie leku w ilości zleconej przez lekarza prowadzącego. Pozyskuje również od pacjenta, lub jego przedstawiciela ustawowego dokument poświadczający odebranie zleconej ilości leku. Dokument ten winien być dołączony do indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

REKLAMA
REKLAMA
  1. Wydanie pacjentom leków do stosowania w domu, w trybie opisanym w pkt. 2 winno być poprzedzone konsultacją lekarską, zrealizowaną osobiście lub udzieloną w formie konsultacji telefonicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

  2. Termin realizacji teleporady może odbiegać od terminu rzeczywistego wydania lub doręczenia leków pacjentom.

  3. Wizyty kontrolne u pacjentów w stanie stabilnym mogą zostać udzielone w formie konsultacji telefonicznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Odpowiednia adnotacja o sposobie udzielenia świadczenia powinna znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta.

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym opisanych wyżej porad, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać odpowiednie dane. Muszą być zgodne z przepisami zarządzenia regulującego zasady rozliczania świadczeń w danym rodzaju, z zastrzeżeniem. Mowa o obowiązku wskazania dodatkowego kodu (oprócz kodów istotnych procedur medycznych): 89.0099 – Porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Powyższe zasady mają zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez personel lekarski wyłącznie na rzecz pacjentów kontynuujących leczenie, zgodnie z ustalonym planem terapeutycznym, adekwatnie do stanu klinicznego pacjenta (czytaj także: Informacje dla pacjentów onkologicznych w związku z pandemią koronawirusa).

Realizacja Leczenia szpitalnego: programy lekowe oraz chemioterapia w powyższy sposób będzie uznawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

 

Źródło: NFZ

REKLAMA
REKLAMA
logo