REKLAMA
REKLAMA

Case Study #1 – choroba Parkinsona

Pan JS, 85-letni mężczyzna, przywieziony do szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez zespół pogotowia po upadku w domu. Wnuczka znalazła go leżącego na podłodze, był przytomny, ale od paru godzin nie był w stanie się podnieść. Po przewiezieniu do szpitala nasiliła się sztywność i wzmożone napięcie mięśni, narastało pobudzenie psychoruchowe i trudności w mówieniu.

Z pomocą wnuczki Pacjenta ustalono wstępnie listę przyjmowanych leków.

 • Ramipril 5mg rano
 • Lewodopa/benzerazyd 100/25mg cztery razy dziennie
 • Ropinirol 2mg trzy razy dziennie
 • Amitryptylina 50mg wieczorem
 • Estazolam 2mg na noc doraźnie

W celu kontroli stanu pobudzenia w izbie przyjęć podano 5mg haloperidolu domięśniowo. Pan S. został przyjęty do Kliniki Ortopedii i Traumatologii z podejrzeniem złamania szyjki kości udowej.

 1. Czym była spowodowana narastająca sztywność mięśniowa i pobudzenie? W jaki sposób farmaceuta może włączyć się w opiekę nad Pacjentem?

Sztywność mięśniowa i pobudzenie były najprawdopodobniej spowodowane przerwą w przyjmowaniu leków przeciwparkinsonowskich po upadku w domu i podczas oczekiwania na przyjęcie do szpitala. Odwrócenie objawów będzie możliwe po jak najszybszym ponownym włączeniu leków. Wielu pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona stosuje złożone schematy łączące leki o standardowym i przedłużonym uwalnianiu przyjmowane o ściśle określonych porach. Farmaceuta może pomóc w sprawnym i precyzyjnym udokumentowaniu schematu przyjmowanych leków, które dotychczas pozwalały na kontrolę objawów choroby. Ze względu na konieczność natychmiastowego podania leków, niezbędne może być zastosowanie leków własnych Pacjenta. Farmaceuta może ocenić ich przydatność, a także w sprawny sposób zapewnić dostępność leków koniecznych dla kontynuacji leczenia.

REKLAMA
REKLAMA

Interwencja farmaceuty mogła zapobiec podaniu haloperidolu, który choć często stosowany w celu kontroli stanów pobudzenia, jest przeciwskazany w chorobie Parkinsona, gdyż będąc antagonistą receptorów dopaminergicznych, może nasilić objawy pozapiramidowe.

 1. Jakie zagadnienia związane ze stosowaniem leków warto poruszyć z lekarzem prowadzącym i personelem pielęgniarskim, aby pomóc w opiece nad hospitalizowanymi pacjentami z chorobą Parkinsona?

Warto zwrócić uwagę na konieczność regularnego podawania leków stosowanych w leczeniu tej choroby, ponieważ zaburzenie indywidualnego schematu dawkowania (nawet o 30 minut) może spowodować nasilenie objawów sztywności i drżenia, a także spowodować ryzyko powikłań np. zachłystowego zapalenia płuc związanego z utratą kontroli nad mięśniami gardła i zwiększonym wydzielaniem śliny. Ze względu na duże ryzyko opóźnień w podaniu dawki leku w warunkach szpitalnych, warto w niektórych przypadkach rozważyć dopuszczenie samodzielnego stosowania leków przez pacjenta.

W Wielkiej Brytanii, organizacja Parkinson‘s UK prowadzi kampanię mająca na celu zwiększenie świadomości wśród pracowników służby zdrowia o konieczności podawania leków stosowanych w chorobie Parkinsona o właściwych porach i aktywnego włączania pacjentów w proces leczenia. Szczegóły dostępne są na stronie www.parkinsons.org.uk/get-involved/get-it-time

 1. Pan S. będzie prawdopodobnie operowany, pojawią się więc trudności z doustnym przyjmowaniem leków o właściwej porze – jakie opcje możemy zaproponować w celu zastąpienia leków doustnych?

Przygotowanie pacjenta z chorobą Parkinsona do zabiegu operacyjnego obejmuje wiele aspektów związanych z farmakoterapią (np. właściwy dobór leków znieczulenia ogólnego), a także czynnikami ryzyka wynikającymi z przebiegu samej choroby. Istotne jest podawanie leków wg. stosowanego przez pacjenta schematu tak długo jak to możliwe przed zabiegiem, a także wznowienie ich podawania, kiedy tylko jest to ponownie bezpieczne.

W przypadku dłuższych zabiegów, pomocne może być zastąpienie leków doustnych podawaną w infuzji podskórnej apomorfiną lub, ze względu na trudności z jej dostępnością, plastra transdermalnego z rotygotyną. Istotne jest prawidłowe obliczenie dawki rotygotyny stanowiącej ekwiwalent przyjmowanych przez pacjenta leków doustnych. Pomocnym narzędziem może być kalkulator dawek opracowany przez specjalistów z Wessex Parkinson’s Excellence Network oraz British Geriatrics Society: http://www.parkinsonscalculator.com/index.html

 1. W okresie okołooperacyjnym pan S. będzie prawdopodobnie potrzebował leku przeciwwymiotnego. Który lek możemy zaproponować?

Wśród dostępnych w Polsce leków przeciwwymiotnych, najbardziej odpowiednim będzie antagonista receptora 5-HT3, ondansetron. Stosowany rutynowo metoklopramid jest przeciwwskazany w chorobie Parkinsona. Może wywołać objawy pozapiramidowe, antagonizować efekt lewodopy poprzez blokowanie receptorów dopaminergicznych, a dodatkowo jego działanie prokinetyczne może przyczynić się do zmniejszenia biodostępności lewodopy. Również inni antagoniści receptora dopaminergicznego (tietylperazyna, prochlorperazyna, chlorpromazyna) mogą wywołać lub nasilić objawy pozapiramidowe i nie powinny być stosowane.

 1. Jakie czynniki związane z przyjmowanymi przez Pacjenta lekami mogły przyczynić się do upadku w domu i konieczności hospitalizacji? Jakie zmiany w dotychczasowej farmakoterapii możemy zaproponować?

Estazolam ze względu na swój długi czas działania, ryzyko wywołania zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej następnego dnia po zastosowaniu, nie wydaje się być dobrym wyborem dla 85 letniego pacjenta z chorobą Parkinsona. Warto przedyskutować z pacjentem i lekarzem zmniejszeniu dawki, odstawienie estazolamu i ewentualne zastąpienie w razie konieczności lekiem z grupy tzw. leków Z.

Amitryptylina ze względu na silne działanie cholinolityczne może w teorii przyczyniać się do łagodzenia objawów choroby Parkinsona, jednak jej działania niepożądane takie jak zaburzenia widzenia, splątanie i dezorientacja, a także zaburzenia rytmu serca mogą prowadzić do zaburzeń równowagi i upadków, szczególnie u osób starszych. Podczas rozmowy z pacjentem i lekarzem warto ustalić wskazanie dla jakiego amitryptylina została przepisana, zastanowić się nad jej zastąpieniem lekiem z grupy SSRI, jeśli konieczne jest kontynuowanie leczenia przeciwdepresyjnego. Jeśli amitryptylina została przepisana jako lek przeciwbólowy lub nasenny (poza wskazaniami), tym bardziej warto rozważyć alternatywy.

Ramipril może wywołać niedociśnienie, zwiększając w ten sposób ryzyko utraty równowagi i upadku. U pana S, efekt ten może być nasilony, ponieważ stosowanie lewodopy i agonistów receptorów dopaminergicznych również niesie ze sobą ryzyko wystąpienia niedociśnienia. Dodatkowo niezależnie od stosowania leków, hipotonia jest jednym z tzw. objawów pozaruchowych choroby Parkinsona, który może nasilić się w miarę progresji choroby. Dlatego niezbędne jest regularne kontrolowanie ciśnienia krwi, dostosowanie dawki ramiprilu i w razie konieczności jego odstawienie.

 1. Wnuczka pana S. chciałaby zastosować preparat odżywczy i kompleks multiwitamin, żeby wspomóc proces rekonwalescencji. Jakiej informacji powinniśmy udzielić uwzględniając przyjmowane przez pana S. leki?

Stosowanie preparatów odżywczych, szczególnie wysokobiałkowych może spowodować zmniejszenie biodostępności lewodopy i nasilenie objawów choroby. O ile w początkowej fazie leczenia lewodopą podawanie leku wraz z posiłkiem może pomóc w łagodzeniu objawów ze strony przewodu pokarmowego, w późniejszych etapach zaleca się zażywanie preparatów lewodopy 30 minut przed lub kilka godzin po posiłku. W celu zoptymalizowania biodostępności leku, dla wielu pacjentów pomocne jest spożywanie jednego wysokobiałkowego posiłku w ciągu dnia i ograniczenie ilości białka w innych posiłkach. Ten sam schemat można zaproponować przy podawaniu preparatów odżywczych.

W odniesieniu do preparatów wielowitaminowych, warto pamiętać, że żelazo może w znacznym stopniu zmniejszyć wchłanianie lewodopy (nawet o 50%), dlatego konieczne jest zachowanie maksymalnego odstępu czasowego między dawką lewodopy i preparatu zawierającego żelazo.

Piśmiennictwo:

 1. Parkinson’s disease in adults. NICE guideline July 2017

 2. SIGN. Diagnosis and pharmacological management of Parkinson’s disease. A national clinical guideline January 2010

 3. Stockley’s Drug Interactions Pocket Companion Preston Claire L. Pharmaceutical Press 2015

 4. Holland J. Opieka nad pacjentami z chorobą Parkinsona podczas zabiegów chirurgicznych. Neurologia po Dyplomie 2012; 7 (1): 33-38 (Reprinted from Journal of Perioperative Practice vol. 20, issue 11, pp. 406-410, J. Holland, Care of patients with Parkinson’s disease in the operating department)

 5. Alty J, Robson J, Duggan-Carter P et al What to do when people with Parkinson’s disease cannot take their usual oral medications Practical Neurology 2016;16:122-128.

 6. Charakterystyki produktów leczniczych https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

 

Autorka: Magdalena Niedzielko

REKLAMA
REKLAMA
logo